PRIVACY POLICY

Koisupply hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koisupply houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:.

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Passief verstrekte informatie

Wanneer je over het internet surft stel je, wellicht zonder dat je je hiervan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over je te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het “IP-nummer” van uw PC, het besturingssysteem, de internet browser die je gebruikt en de laatste internetpagina die je bezocht. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina’s worden verbeterd. Voor zover wij dergelijke gegevens gebruiken, worden deze anoniem verwerkt.

Cookie policy

Wij maken gebruik van de zogeheten ‘cookies’. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij de bestelling alsnog kunnen invoeren. Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van de internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

– Cookies: Je hebt aangegeven meer informatie te willen over het gebruik van cookies binnen Koisupply.
– Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel Koisupply als andere partijen kunnen cookies plaatsen.
– Waar worden cookies voor gebruikt? Met behulp van cookies zorgt Koisupply er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor je en kunnen cookies gebruiken om jou persoonlijke aanbiedingen te sturen.
– Privacy: Voor meer informatie over privacy, cookies en een overzicht van de specifieke cookies die worden gebruikt op Koisupply verwijzen we je naar ons Privacy – en Cookiestatement.
– Afmelden cookies: Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Koisupply verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Contact met onze klantenservice
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
– Bezorging
– Retour & reparatie
– Inruil

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:
– Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
– Contact met onze klantenservice
– Bezoek van de website
– Account – Nieuwsbrief & e-mail
– Persoonlijk advies
– Acties
– Social media
– Beveiliging, wifi & camera’s

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we netjes bij.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koisupply de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Koisupply opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Reviews en klanttevredenheidsonderzoek

Kwaliteit en service zijn een van onze peilers. Om te weten hoe onze klanten dit ervaren kan het zijn dat wij een e-mail sturen om je tevredenheid te meten. Wij vinden het fijn om te weten wat er beter kan.

We mailen je bijvoorbeeld na een levering om te vragen of u tevreden bent over onze kwaliteit, communicatie en het nakomen van afspraken. We kunnen je ook per mail vragen om een review achter te laten over je laatste aankoop. Of je krijgt persoonlijke tips en informatie over producten op basis van je aankopen bij Koisupply.

Wil je deze e-mails liever niet ontvangen dan kun je je eenvoudig afmelden met de afmeldlink in de mails.
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Koisupply. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
– Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koisupply. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Koisupply. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Statistieken

Wij houden online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Deze statistieken worden aangewend om de internetsite toegankelijker te maken.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Koisupply. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Koisupply. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Backup- en beveiligingstechnieken

Wij maken gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en/of te kunnen herstellen.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Koisupply Bellen: 06-20994927 Mailen: info@koikarpervoer.nl Schrijven: Floralaan-Oost 70, 5643JB Eindhoven

LET OP: in verband met werkzaamheden aan onze webshop kunnen wij tijdelijk geen orders in behandeling nemen!